Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγόρια αστεριών/ κλειδιών.
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/Β/12-1-2015, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ εντός 10 ημερών από την υποβολή αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης, καταβάλλει σχετικό παράβολο και συμπληρώνει ηλεκτρονικά το έντυπο αυταξιολόγησης του ΞΕΕ.
Επιλέγει το φορέα που θα διενεργήσει τον έλεγχο για λογαριασμό του ΞΕΕ.
Εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να διενεργηθεί η επιθεώρηση και να βεβαιώσει την κατάταξη της επιχείρησης σε συγκεκριμένη κατηγορία.